Κείμενο
Από
Έως

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια φυτών, λιπασμάτων, κηπαίου χώματος και φυτοπαθολογικού υλικού, έτους 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμηθειών με τίτλο «Προμήθεια  φυτών, λιπασμάτων, κηπαίου χώματος και  φυτοπαθολογικού υλικού, έτους 2021», προϋπολογισμού 48.375,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%-13%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  117 του Ν. 4412/2016.

          Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α :35.6692.0001 με τίτλο « Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα»  τον Κ.Α: 35.6693.0001 με τίτλο            « Προμήθεια οργανικών & ανόργανων λιπασμάτων κηπαίου χώματος εδαφοβελτιωτικών υλικών» με τίτλο και τον Κ.Α:35.6693.0002 με τίτλο   « Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού» του Δημοτικού  Προϋπολογισμού  οικονομικού έτους  2021 .

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελευθερίου Βενιζέλου 200, 1ος όροφος, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις  08/06/2021 ημέρα Τρίτη και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 10.00 π.μ και θα λήξει στις 10.30 π.μ.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας στον δικτυακό τόπο: www.keratsini-drapetsona.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 200 Τ.Κ. 18756,2ος όροφος Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών τηλέφωνα: 213-2074699, 2132074702,  Fax: 210-4633375, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης

                                                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας