Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των δράσεων δημοσιότητας του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των δράσεων Δημοσιότητας : του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά) του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας .

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’αριθμ: 14/2022 μελέτη «Υλοποίηση του προγράμματος Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά)» με κωδικό ΟΠΣ 5002489 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 28.972,27  € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.13% & 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6474.0008 και τίτλο εξόδου «Υλοποίηση του προγράμματος Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά)» του οικονομικού έτους 2022

 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνεί με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κριτήρια αποκλεισμού του αρ.73  παρ. 1 του Ν4412/2016.
  2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
  3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (Συμμετοχής)
  4. Τεχνική προσφορά σύμφωνα με την μελέτη
  5. Οικονομική προσφορά

 Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση  νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως  για το σκοπό αυτό .

Το κριτήριο της επιλογής του αναδόχου είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής,  στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται ανά ομάδα και υποέργο, η οποία θα πρέπει να  είναι σύμφωνη με τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών της κάθε ομάδας δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Για πληροφορίες μπορείτε  να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών, τηλ. 213-2074701 (Παρασκευή Λεμοντζόγλου). 

 Οι προσφορές  θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο κτίριο του Δημαρχείου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, στη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200- Κερατσίνι ΤΚ.18756, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου που βρίσκεται στο ισόγειο.   

Σε περίπτωση αποστολής με courier ή συστημένου φακέλου, για να θεωρηθεί η προσφορά σας εμπρόθεσμη θα πρέπει να  αποσταλεί το αποδεικτικό αποστολής με email στην παρακάτω διεύθυνση: ή ώστε η υπηρεσία να αναμένει την παραλαβή του φακέλου, για να διαπιστώσει το εμπρόθεσμό της.

 Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη μέχρι και την Πέμπτη 22/9/2022 στις 14:00 μμ.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ και με εντολή του ο Γ.Γραμματέας ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΤΣΕΦΑΛΑΣ

επιστροφή στην κορυφή