Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας,

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 368.248,01 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

1. Υπό προμήθεια είδη - ποσότητες:

Έτοιμο Σκυρόδεμα C 12/15 - CPV: 44114100-3 – Ποσότητα: 600 m3
Έτοιμο Σκυρόδεμα C 16/20 - CPV: 44114100-3 – Ποσότητα: 1.200 m3
Έτοιμο Σκυρόδεμα C 20/25 - CPV: 44114100-3 – Ποσότητα: 900 m3
Έτοιμο Σκυρόδεμα C 25/30 - CPV: 44114100-3 – Ποσότητα: 600 m3
Επιβραδυντικός επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος - CPV: 44114100-3 – Ποσότητα: 182 lt

2. Κατανομή σε τμήματα: Όχι

3. Συνολικός προϋπολογισμός:
296.974,20 € χωρίς Φ.Π.Α.
71.273,81 € Φ.Π.Α. (24%)
368.248,01 € συνολικός προϋπολογισμός

4. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α., ήτοι 5.939,48 ευρώ

5. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών (κος Παναγιώτης Τζούλιας) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074699 – 213.2074755, e-mail: κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr)

6. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ: Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ.

7. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

8. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών ή κατασκευαστούν που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

9. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορέ

επιστροφή στην κορυφή