Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Φανερός, προφορικός, μειοδοτικός διαγωνισμός για την μίσθωση ακινήτου για την τοποθέτηση αρχειακού υλικού των υπηρεσιών του Δήμου

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας,
Προκηρύσσει φανερό, προφορικό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για τη μίσθωση ακινήτου για την τοποθέτηση αρχειακού υλικού των υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/Α΄/1981) «Περί καθορισμού οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων ή Κοινοτήτων».
• Τις διατάξεις της παρ.1θ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και με την περ. α΄της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.4674/20 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020
• Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 “ Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”
• Τις διατάξεις του άρθρου 196 N. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19.07.2018) “Κλεισθένης”
• Το Ν.3130/03 “Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών & άλλες διατάξεις”
• Τη με αρ. 197/2022 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για την τοποθέτηση αρχειακού υλικού των υπηρεσιών του Δήμου μας,
• Την υπ΄ αρ. 206/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Κερατσινίου – Δραπετσώνας περί ορισμού δυο (2) δημοτικών συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών επιτροπής εκτίμησης για την εκποίηση, αγορά, μίσθωση ή εκμίσθωση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του άρθρου 7 του Π.Δ 270/81
• Την υπ΄αρ. 60/2022 απόφαση Δημάρχου περί «Συγκρότησης Επιτροπής Εκτίμησης για την εκποίηση, αγορά, μίσθωση ή εκμίσθωση των κινητών και ακινήτων πραγμάτων, του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 έτους 2022».
• Την υπ΄αρ. 251/2022 απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό ενός Πολιτικού Μηχανικού ως μέλους της επιτροπής Εκτίμησης για την εκποίηση, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων».
• Tην υπ’αρ. 205/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Κερατσινίου – Δραπετσώνας για τον ορισμό δυο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους, ως μελών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, μίσθωση ή εκμίσθωση των κινητών και ακινήτων πραγμάτων, του άρθρου 7 του Π.Δ 270/81.
• Την υπ΄αρ. πρωτ. 65817/4-11-2022 βεβαίωση του τμήματος Λογ. Προϋπολογισμού και Οικον. Πληροφόρησης
• Την υπ΄αρ. 463-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.
•Την υπ΄αρ. πρωτ. 67373/11-11-2022 ΕΑΥ η οποία εγκρίνει τη δαπάνη, τη διάθεση και τη δέσμευση της πίστωσης ύψους € (2.000,00) , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κ.Α.Ε. 15.6232.0002 με τίτλο Μίσθωση ακινήτου για την τοποθέτηση αρχειακού υλικού των υπηρεσιών του Δήμου οικ. έτους 2022 για Μίσθωση ακινήτου για την τοποθέτηση αρχειακού υλικού των υπηρεσιών του Δήμου.

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

DigitalRequest

Φεστιβάλ στη θάλασσα

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

BannerSVAK

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας