Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Περιληπτική διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 203.459.20  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

1.      Υπό προμήθεια είδη

Προμήθεια Πλαστικών Σάκων Απορριμμάτων με Φ.Π.Α  24% CPV:19640000-4

2.      Κατανομή σε τμήματα: OXI

3.      Συνολικός προϋπολογισμός:

164.080,00  € χωρίς Φ.Π.Α.

39.979,20 € Φ.Π.Α. (24%)

203.459,20 € συνολικός προϋπολογισμός

4.    Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α., ήτοι 3.281,60 ευρώ

5.    Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Τμήμα  Προμηθειών & Αποθηκών (κ. Παρασκευή Λεμοντζόγλου) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074701  – 213.2074699 , e-mail: plemontzoglou@keratsini.gr    κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr)

6.    Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ: Παρασκευή Δευτέρα 5  Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου  2022 και ώρα 11.00 π.μ.

7.    Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

8.    Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών ή κατασκευαστούν που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

9.    Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

10. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη   του διαγωνισμού.

επιστροφή στην κορυφή