Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΜΗΔΗΣ (Παρ. 1α άρθρου 121 του Ν.4412/2106).

επιστροφή στην κορυφή