Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών πυροπροστασίας

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια αναλώσιμων υλικών (μεσινέζα), για την εργασία κοπής ζιζανίων των χορτοκοπτικών μηχανημάτων του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων εργασιών πυροπροστασίας στο Δήμο μας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 9.996,26 € συμπερ. Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.7135.0079 με τίτλο «Προμήθεια υλικών πυροπροστασίας» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κριτήρια αποκλεισμού του αρ.73 του Ν4412/2016.

2. Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με τη μελέτη.

3. Οικονομική προσφορά

Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό.

Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω έγγραφα:

α) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και

β) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (για συμμετοχή)

Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ειδών της μελέτης.

Το κριτήριο της επιλογής του αναδόχου είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται και η οποία θα πρέπει να είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών, τηλ. 213- 2074704 (Παναγιώτα Παπαδάκη).

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί σε κλειστό φάκελο στο κτίριο του Δημαρχείου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, στη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200- Κερατσίνι ΤΚ.18756, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου που βρίσκεται στο ισόγειο.

Σε περίπτωση αποστολής με courier ή συστημένου φακέλου, για να θεωρηθεί η προσφορά σας εμπρόθεσμη θα πρέπει να αποσταλεί το αποδεικτικό αποστολής με email στην παρακάτω διεύθυνση: ώστε η υπηρεσία να αναμένειτην παραλαβή του φακέλου, για να διαπιστώσει το εμπρόθεσμό της.

Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη μέχρι και την Τετάρτη 10/07/2024 στις 14:00 μμ.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.

 

επιστροφή στην κορυφή