Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, κάτω των ορίων, για την προμήθεια μικρών εργαλείων, εργαλείων χειρός και αναλώσιμων υλικών

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», για δύο (2) έτη με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 60.249,62 ευρώ (συμπ.  Φ.Π.Α. 24%).

 1. Υπό προμήθεια είδη :

Διάφορα Εργαλεία Χειρός: (CPV) : 44512000-2

       Κατανομή σε τμήματα: Ναι

 1. Συνολικός προϋπολογισμός:

          48.588,40 € χωρίς Φ.Π.Α.

          11.661,22 € Φ.Π.Α. (24%)

          60.249,62 € συνολικός προϋπολογισμός

 1. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο τμήμα για το οποίο θα συμμετέχει.
 2. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Γραφείο Προμηθειών (κ. Παναγιώτης Τζούλιας) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074755 – 213.2074699 e-mail: κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr )
 3. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 09 Ιουλίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 29 Ιουλίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ.
 4. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Εκατόν ογδόντα ημέρες (180) ημέρες
 5. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών ή κατασκευαστών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
 6. Προδικαστικές προσφυγές: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
 7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
 8. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 9. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
επιστροφή στην κορυφή