Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, κάτω των ορίων, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας,

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 274.037,16€  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

  1.  Υπό προμήθεια είδη : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

  2.   CPV: 31681410-0 / 31681000-3

  3.   Κατανομή σε τμήματα: NAI (5 Ομάδες)

  4.   Συνολικός προϋπολογισμός:

  220.997,71  € χωρίς Φ.Π.Α.

  53.039,45€ Φ.Π.Α. (24%)

  274.037,16 € συνολικός προϋπολογισμός

5. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α., της ομάδας για την οποία υποβάλλεται προσφορά

6.  Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Τμήμα  Προμηθειών & Αποθηκών (κ. Παναγιώτη Λυκούδη) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074701  – 213.2074699 , e-mail: t  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr)

7. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη      Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

  Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:        Δευτέρα 01 Ιουλίου 2024 και ώρα 11.00 π.μ.

  Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 22 Ιουλίου  2024 και ώρα 11.00 π.μ.

8.  Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

9. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών ή κατασκευαστούν που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

10. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

11. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

επιστροφή στην κορυφή