Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας για συντήρηση κι επισκευή παιδικών χαρών

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 25/07/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         Αρ. Πρωτ. 31069/27-7-2018               

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                        

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή

ΤΗΛ: 213-2074702                                                                           

FAX: 210-4633375                                                                

 

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί σε προμήθεια που αφορά στην  επισκευή, συντήρηση ελέγχου και πιστοποίηση αναγνωρισμένου φορέα υφιστάμενων παιδικών χαρών από εξειδικευμένο συνεργείο.

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η εργασία  θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  • • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  • • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
  • • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  • • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού της μελέτης. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο εφόσον πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει μαζί με την προσφορά του, τιμοκατάλογο των προδιαγραφόμενων ανταλλακτικών, των ετήσιων πιστοποιητικών συμμόρφωσης και των μηνιαίων δελτίων ελέγχου, βάσει του οποίου θα γίνει και η τελική τιμολόγηση.

Η συνολική δαπάνη  θα ανέλθει στο ποσό των 24.800,00Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6142.0011 του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

1.Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86,  στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κριτήρια αποκλεισμού του αρ.73 του Ν.4412/2016.

2.Τεχνική Προσφορά.

3.Οικονομική προσφορά.

 

Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους τεύχος τεχνικής περιγραφής των προσφερομένων ειδών. Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης και ισχύουν απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται.

Προσφορά που δεν θα συνοδεύεται από τέτοιο τεύχος η συνοδευόμενη από τεύχος ασαφούς ή ελλιπούς τεχνικής περιγραφής μπορεί να απορριφθεί.

Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει μαζί με την προσφορά του, τιμοκατάλογο των προδιαγραφόμενων ανταλλακτικών, των ετήσιων πιστοποιητικών συμμόρφωσης και των μηνιαίων δελτίων ελέγχου, βάσει του οποίου θα γίνει και η τελική τιμολόγηση.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074702. 

Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr

           

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Τετάρτη 01/08/2018 σε κλειστό φάκελο.  

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο, Τ.Κ. 18756.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.              

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                           Και με εντολή

                                                                                             Η εντεταλμένη  Δημοτική Σύμβουλος

 

                                                                                              ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ 

 

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας