Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Αποτελέσματα της ΣΟΧ3/2022 ανακοίνωσης για την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΣΕΠ ΑΠΟ 15/12/2022 ΕΩΣ 24/12/2022

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου () και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

επιστροφή στην κορυφή