Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ανάρτηση αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 6/2022 ανακοίνωσης σε ορθή επανάληψη για το κωδικό 102 βοηθών βρεφονηπιοκόμων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 102 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΤΗΣ  ΣΟΧ 6/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΣΕΠ ΑΠΟ 01/02/2023 ΕΩΣ 10/02/2023

 Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου () και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

επιστροφή στην κορυφή