Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων μοριοδότησης και απορριπτέων υποψηφίων για το πρόγραμμα "Άθληση για Όλους"

 Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους από 01/02/2023 έως 10/02/2023. Η ένσταση κατατίθεται στο τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου.

επιστροφή στην κορυφή