Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης και απορριπτέων της ανακοίνωσης για την πρόσληψη έντεκα (11) πτυχιούχων φυσικής αγωγής

Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για  το Πρόγραμμα «Άθληση για Όλους», περιόδου 2023-2024.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, από 21/2/2024 έως 5/3/2024. Η ένσταση κατατίθεται στο τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου.

επιστροφή στην κορυφή