Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας σε ορθή επανάληψη ΠΕ Διοικητικού (κωδ. θέσης 102) της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από 22/03/2024 έως 01/04/2024.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου () και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €).

επιστροφή στην κορυφή