Κείμενο
Από
Έως

ΚΔΒΜ ΙΙ Κερατσινίου - Δραπετσώνας ΑΕ Προοπτική : πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού για τα καλλιτεχνικά-επιμορφωτικά τμήματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΕ ΚΔΒΜ ΙΙ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46816/02/Β/00/100, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 44636407000, ΑΡ. ΑΔ. ΕΟΠΠΕΠ 1210992
ΑΦΜ 099790682, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΡΚΟ ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΗ, ΤΚ 18757 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Τηλ. 2104324501, 2104610808
website: www.keker.gr e-mail: 
 
Κερατσίνι, 30 Αυγούστου 2016
ΑΠ: 540
 
 
 
Για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980), όπως ισχύει.
 
Η ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία ΚΔΒΜ ΙΙ Κερατσινίου – Δραπετσώνας, «Προοπτική» λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 3812/2009, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α' Β' και Γ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους». 
3. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύουν. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 168 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ. Α'). 
5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015 
7. Το με Α.Π. οικ.5420/22-2-2016 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με το οποίο ζητείται ο προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016.
8. Της από 18/7/2016 απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού αμειβόμενου αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου, για τη λειτουργία καλλιτεχνικών-επιμορφωτικών τμημάτων στην περιοχή του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, περιόδου 2016-2017, με διάρκεια απασχόλησης οχτώ (8) μηνών». 
9. Τη με Α.Π. 58486/22489 29/7/2016 Εισηγητική Έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Υπουργείο Εσωτερικών, με την οποία συναινεί για την  πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (80 ατόμων) με αντίτιμο.
10. Την με Α.Π. οικ. 26384-19/8/2016 απόφαση του υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (έγγραφο 25077/ 24-8-2016) με το οποίο εγκρίθηκε η πρόσληψη 79 ατόμων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. 
11. Το με Α.Π. ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (π.χ. καλλιτεχνικό προσωπικό). 
12. Τον κανονισμό προσωπικού της Επιχείρησης (Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της 5/4/016).
13. Την με Α.Π. 24574/13-05-2016 βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων.
14. Την από 30/8/2016 απόφαση ΔΣ του ΚΔΒΜ ΙΙ, με ΑΠ 539, για ανακοίνωση – προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, που έχει ως ακολούθως (στο συνημμένο αρχείο):
 
επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας