Κείμενο
Από
Έως

Ανακοίνωση για την πρόσληψη τριάντα ενός (31) ατόμων στα Camp

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 15/06/2017                                                                                                                      

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                          ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 33443

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Δ. ΔΑΙΟΥ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2074-639

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Για την πρόσληψη τριάντα ενός (31) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα για δύο (2) μήνες, για την κάλυψη των θερινών αναγκών των καλλιτεχνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων (Camp κ.λ.π.) των Τμημάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

 

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσώνας

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007(ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2007), όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015.
  2. Την περίπτωση ιε στην παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α’/1994).
  3. Την υπ’αριθ.122/2017 Απόφαση του Δ.Σ.
  4. Την υπ’ αριθ. 38928/14577/06-06-2017 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ανακοινώνει την πρόσληψη – συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων εποχικού προσωπικού των κάτωθι ειδικοτήτων:

Α)  14 (δέκα τέσσερεις) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής ΠΕ.

Ελλείψει υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι διπλώματος Σχολών Προπονητικής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Β)  6 (έξι) Καθηγητές Θεατρολογίας ΠΕ.

Ελλείψει υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Σχολών ΠΕ.

Γ)   4 (τέσσερεις) Καθηγητές Εικαστικών Τεχνών ΠΕ.

Ελλείψει υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Σχολών ΠΕ.

Δ)  4 (τέσσερεις) Δάσκαλοι Μουσικοκινητικής Αγωγής ΔΕ (με πτυχίο μουσικοπαιδαγωγού ή πτυχίο ανωτέρας σχολής αναγνωρισμένου ωδείου με σεμινάριο/α στην μουσικοκινητική αγωγή).

Ε)  3 (τρείς) Νοσηλευτές ΤΕ.

Ελλείψει υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, θα γίνονται δεκτοί βοηθοί Νοσηλευτικής ΔΕ, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Διεύθυνση Υγείας της ανάλογης Περιφερειακής Ενότητας.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 60 ετών.

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους υποχρεωτικώς είναι:

  1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα και αντιστοιχία/ισοτιμία.
  3.  Αποδεικτικά εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας.
  4.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200 (Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) από την Παρασκευή 16/06/2017 έως και Τετάρτη 21/06/2017 και ώρες  08:30π.μ – 15:00μ.μ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2074641, 639.   

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας