Κείμενο
Από
Έως

Πρόσληψη ενός Επιστημονικού Συνεργάτη Δημάρχου

 

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 09.06.2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αρ. πρωτ. : 16753

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                              

                                                                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΛΗΡ.: ΕΛΕΥΘ. ΣΑΝΤΑ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132074641-634

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Γνωστοποιεί ότι:

 

Ενδιαφέρεται να προσλάβει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143), σε κενή οργανική θέση του Δήμου μας, έναν (1) Επιστημονικό Συνεργάτη Δημάρχου, πτυχιούχο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. Πολιτικό Μηχανικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για θέματα μελέτης, εκτέλεσης και συντήρησης των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη οικονομική και άριστη από επιστημονικής άποψης πραγματοποίησή τους.

Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται: α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17) β) Κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. Πολιτικών Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής γ) Επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού τεχνικών έργων οδοποιίας και κτηριακών έργων, σε εκπονήσεις προσμετρήσεων και σε στατικούς υπολογισμούς κτηρίων δ) Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών ε) Να έχει άριστη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσης γνωστοποίησης μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και τα αποδεικτικά των προσόντων τους. Θα υποβάλλουν επίσης και υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού του Ν. 3584/2007.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ.2132074641, 634.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

και με εντολή του

Ο Γενικός Γραμματέας     

Κωνσταντίνος Μελάς

 

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας