Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια πινακίδων σήμανσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   09 / 09   /2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           Αρ. Πρωτ. 28075    

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

         --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                                            

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή                                      

ΤΗΛ: 213-2074702                                                                                                                                                                                                                       FAX: 210-4633375                                        

                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας είναι αναγκαίο να προβεί στην προμήθεια πινακίδων σήμανσης .

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

1)Με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)Με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Κλεισθένης Ι»

3)Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.31,118 & 328 του Ν.4412/2016

4)Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007

5)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται και η οποία θα πρέπει να είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 21.929,40 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6699.0006 με τίτλο εξόδου «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης » του οικονομικού έτους 2020.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Παρασκευή 18/09/2020 σε κλειστό φάκελο.

Πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη και λοιπές πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074702.

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.                         

                    

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας