Κείμενο
Από
Έως

Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα και του περιβάλλοντα χώρου πρασίνου του γηπέδου Σαλπέα

ethnosimo neo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ    16/12/2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ.     40972
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
---------------------------------------------------------
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 – Τ.Κ. 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγιώτα Παπαδάκη
ΤΗΛ: 213-2074704
FAX: 210-4633375

 

 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

 

 διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΑΛΠΕΑ», προϋπολογισμού  35.760,11 €  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  117 του Ν. 4412/2016.

 Η δαπάνη της εκτέλεσης της εργασίας θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6262.0020 και τίτλο «εργασίες συντήρησης φυσικού xλοοτάπητα και του περιβάλλοντα χώρου πρασίνου του γηπέδου ΣΑΛΠΕΑ» του σκέλους των εξόδων του υπό έγκριση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελευθερίου Βενιζέλου 200, 1ος όροφος, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις  29/12/2020  ημέρα Τρίτη και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 11.00 π.μ και θα λήξει στις 11.30 π.μ.

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας στον δικτυακό τόπο: www.keratsini-drapetsona.gr.Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 200 Τ.Κ. 18756, 2ος όροφος Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών τηλέφωνα: 213-2074704, Fax: 210-4633375, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                                                         

                                                                                             

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Logo Διαύγεια

Κέντρο Διαβίου Μάθησης Δήμους Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe Logo