Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση ενδιαφέροντος την προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων άρδευσης και αυτομάτου ποτίσματος των κήπων και άλλων κοινόχρηστων χώρων του δήμου μας.

ethnosimo neo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 04/12/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                 Αρ. Πρωτ. 39488
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200, ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λεωτσάκος Αναστάσιος
ΤΗΛ: 213-2074704
FAX: 210-4633375

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων άρδευσης και αυτομάτου ποτίσματος των κήπων και άλλων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας.

Η προετοιμασία, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις:

  • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.31, 118 & 328 του Ν. 4412/2016
  • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
  • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
  • Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 ( Κλεισθένης Ι)

Κάθε συμμετέχων στην πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.

Το κριτήριο της επιλογής είναι η συμφερότερη τιμή στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται ανά ομάδα της μελέτης εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών της ομάδας η οποία θα είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών της ομάδας δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Για την Ομάδα Α τα υλικά με αριθμό 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 40, 62, 63, 64 και 65 ο κάθε υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει δείγμα επί ποινή αποκλεισμού και για τα υλικά με αριθμό 18,19,20,21,22 οφείλει να προσκομίσει προσπέκτους που θα αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι:

-Η τεχνική έκθεση -Τεχνικές προδιαγραφές -Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός -Η συγγραφή των υποχρεώσεων -Έντυπο προσφοράς

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  • Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κριτήρια αποκλεισμού του αρ.73 του Ν4412/2016.
  • Τεχνική προσφορά σύμφωνα με τη μελέτη
  • Οικονομική προσφορά

Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών, τηλ. 213­2074704.

Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη, σε κλειστό φάκελο, μέχρι την Παρασκευή 11/12/2020.

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο, Τ. Κ. 18756.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Logo Διαύγεια

Κέντρο Διαβίου Μάθησης Δήμους Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe Logo