Κείμενο
Από
Έως

Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών , εξοπλισμού εστίασης και λοιπού εξοπλισμού για τη δημιουργία 2 νέων βρεφικών τμημάτων στο Β' Βρεφικό Σταθμό Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας

 Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στη προμήθειας ηλεκτρικών ειδών , εξοπλισμού εστίασης και λοιπού εξοπλισμού για τη δημιουργία 2 νέων βρεφικών τμημάτων στο Β' Βρεφικό Σταθμό Δημ.Κοινότητας Δραπετσώνας (χρηματοδοτούμενο από ΕΕΤΑΑ ), του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 24.707,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7135.0112 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021 . Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του:
1. Άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4. Τις διατάξεις της παρ. 31 του άρθρου 2, καθώς και των άρθρων 118 και 328 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
5. Τις διατάξεις του N. 4555/18 Κλεισθένης Ι 

 Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, η οποία θα είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών κάθε ομάδας δεν θα γίνεται αποδεκτή. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 1) Τεχνική προσφορά 2) Οικονομική προσφορά 3) Η προσκόμιση φωτογραφικού υλικού ή prospectus. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών, τηλ. 213-2074700 (Παρασκευή Λεμοντζόγλου). Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη, σε κλειστό φάκελο, μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 11/03/2021.

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο, Τ. Κ. 18756. Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

 

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας