Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών και περίθαλψης των αδέσποτων ζώων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

  Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί  στην  παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών  και περίθαλψης των αδέσποτων ζώων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Η συνολική δαπάνη  θα ανέλθει στο ποσό των 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και συγκεκριμένα θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του οικονομικού έτους 2022 με ΚΑ. 15.6474.0026 και τίτλο «Δαπάνες για την φροντίδα αδέσποτων ζώων, βάσει του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18.9.21)».

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κριτήρια αποκλεισμού του αρ.73 του Ν4412/2016.
  2. Τεχνική προσφορά με τις απαιτούμενες άδειες σύμφωνα με τη μελέτη
  3. Οικονομική προσφορά

Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό.

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

Πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω έγγραφα :

α) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για συμμετοχή) και

β πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (για συμμετοχή)

    

Για πληροφορίες μπορείτε  να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών, τηλ. 213-2074 699, 213 2074 702 (Ανθή Τσερεντζούλια). 

Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη, μέχρι την  Δευτέρα  4/4/2022 στις 15.00 μ.μ. Οι προσφορές  θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο κτίριο του Δημαρχείου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, στη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200- Κερατσίνι, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου που βρίσκεται στο ισόγειο.   

Σε περίπτωση αποστολής με courier ή συστημένου φακέλου, για να θεωρηθεί η προσφορά σας εμπρόθεσμη θα πρέπει να  αποσταλεί το αποδεικτικό αποστολής με email στην παρακάτω διεύθυνση: ή ntseretzoulia@keratsini.gr  ώστε η υπηρεσία να αναμένει την παραλαβή του φακέλου, για να διαπιστώσει το εμπρόθεσμό της.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.    

                                                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                          και με εντολή του

                                                                                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΕΦΑΛΑΣ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

DigitalRequest

Φεστιβάλ στη θάλασσα

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

BannerSVAK

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας