Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εργασίες συντήρησης και ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων για χρονικό διάστημα εικοσιτεσσάρων (24) μηνών

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας είναι αναγκαίο να προβεί στην ανάθεση εργασιών συντήρησης και ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων για χρονικό διάστημα εικοσιτεσσάρων (24) μηνών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 11.636,16 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6262.0004 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 και τους αντίστοιχους κωδικούς των ετών 2023 και 2024 με τίτλο «Συντήρηση - επισκευή και πιστοποίηση των ανελκυστήρων των Δημοτικών Κτιρίων (πολυετή 2022-2023-2024)»

H ανάθεση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη:

1. Του Ν. 4555/2018

2. Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3. Του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

4. Των άρθρων 66 & 120 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

5. Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

6. Του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Η ανάδειξη του συντηρητή θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία θα είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα υποβάλει οικονομική προσφορά παρέχοντας έκπτωση επί των ανωτέρω τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για το σύνολο των ανελκυστήρων της μελέτης

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας