Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών-εξαρτημάτων των ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων, για δύο έτη

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας είναι αναγκαίο να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών-εξαρτημάτων των ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων, προκειμένου αυτοί να λειτουργούν εύρυθμα , απρόσκοπτα και με ασφάλεια, για δύο έτη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6662.0003 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 και τους αντίστοιχους κωδικούς των ετών 2023 και 2024 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων (πολυετή 2022-2023-2024)».

H ανάθεση της προμήθειας θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη:

1. Του Ν. 4555/2018

2. Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3. Του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

4. Των άρθρων 66 & 120 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

5. Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

6. Του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Το κριτήριο της επιλογής είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής το οποίο θα εκφράζεται με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, στο σύνολο των ειδών και της εργασίας που περιγράφονται στη μελέτη, εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές.

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας