Κείμενο
Από
Έως

Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην υπ΄ αριθ.04/2022 μελέτη που έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου
Κερατσινίου – Δραπετσώνας. Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 74.355,36 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6635.0007 με τίτλο εξόδου«Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων». Το κριτήριο της επιλογής είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά είδος, η οποία θα είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, Προσφορά που θα δίνεται για μέρος της ζητούμενης ποσότητας του κάθε είδους δεν θα γίνεται αποδεκτή. Τα προμηθευόμενα είδη αφορούν σάκους απορριμμάτων και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να συμφωνούν επακριβώς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης . Συνεπώς η οικονομική αξιολόγηση θα γίνει στα είδη που συμφωνούν με τις επακριβείς τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης . Η ανάθεση θα γίνει με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ( ΕΣΗΔΗΣ, εφημερίδες κλπ), κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 και 32Α του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 4605/2019 και όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/24-03-2022 Τεύχος Α΄), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 151 (ΑΔΑ: 6ΖΒ2ΩΕΣΘΓΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας