Κείμενο
Από
Έως

Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2022

 Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2022. Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας ανέρχεται στο ποσό των 71.973,94 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%, 6%) και θα βαρύνει τον Κ.Α 15.6699.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας με τίτλο εξόδου «Δαπάνες αντιμετώπισης του Κορωνοϊού (COVID-19), σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης που αποφασίζονται από τις αρχές», έτους 2022.

 Το κριτήριο της επιλογής είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά είδος, η οποία θα είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, Προσφορά που θα δίνεται για μέρος της ζητούμενης ποσότητας του κάθε είδους δεν θα γίνεται αποδεκτή. Τα προμηθευόμενα είδη αφορούν είδη καθαριότητας και υγιεινής και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να συμφωνούν επακριβώς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Συνεπώς η οικονομική αξιολόγηση θα γίνει στα είδη που συμφωνούν με τις επακριβείς τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης .

 Η ανάθεση θα γίνει με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση( ΕΣΗΔΗΣ, εφημερίδες κλπ), κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 και 32Α του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 4605/2019 και όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/24-03-2022 Τεύχος Α΄), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 150/2022 (ΑΔΑ: ΨΟΣΗΩΕΣ-Ε3Τ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε ενσφράγιστο φάκελο, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας.

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας