Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα του δήμου μας.

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας είναι αναγκαίο να προβεί στην προμήθεια  ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου μας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 37.200,00 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) το οποίο βαρύνει τον Κ.Α 15.6699.0008 του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2022.

H ανάθεση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Του Ν. 4555/2018
  2. Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  3. Του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν  και ισχύουν
  4. Των άρθρων 66 & 120 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
  5. Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
  6. Του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Το κριτήριο της επιλογής του αναδόχου είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής,  στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται και η οποία θα πρέπει να  είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Φεστιβάλ στη θάλασσα

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας