Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη συντήρηση συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας του δημοτικού κολυμβητηρίου

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην Συντήρηση, Συστημάτων ενεργητικής Πυροπροστασίας κολυμβητηρίου. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6142.0008 με τίτλο εξόδου: «Δαπάνες για έλεγχο, επισκευή, συντήρηση αντλητικού συγκροτήματος, πυρόσβεσης και φωτισμού ασφαλείας και σήμανσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου» .

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των όρων της
  παρούσης μελέτης και συμφωνεί με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κριτήρια αποκλεισμού
  του αρ.73 παρ. 1 του Ν4412/2016.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα μέσα πυροπροστασίας του Δήμου (πυρανίχνευση και σύστημα πυρασφάλειας κολυμβητηρίου)
  3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
  4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας(Συμμετοχής)
  5. Τεχνική προσφορά σύμφωνα με την μελέτη
  6. Οικονομική προσφορά
  7. Πιστοποίηση Αναγνωρισμένης Εταιρείας για τον περιοδικό έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων από αναγνωρισμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. φορέα ελέγχου

  Οι προσφορές και η υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό .
επιστροφή στην κορυφή