Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Προκήρυξη ανάθεσης έργου με σφραγισμένες προσφορές για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), για την ανάθεση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95, παρ.2α, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 4782/2021 με ισχύ την 01/06/2021 σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 142 του Ν.4782/2021 και το άρθρο 5 του Ν.4412/2016 (με τις τελευταίες αλλαγές από το Ν.4811/2021), με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, στο σύνολο των ειδών του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», προϋπολογισμού 4.000.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%).

  σσσα

 

επιστροφή στην κορυφή