Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 432.736,85 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η προς εκτέλεση σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

επιστροφή στην κορυφή