Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την προμήθεια πλήρους γεύματος για την σίτιση των μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, για το σχολικό έτος 2023-2024

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την «Προμήθεια πλήρους γεύματος για την σίτιση των μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, για το σχολικό έτος 2023-2024», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 283.800,00 Ευρώ (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ) και συγκεκριμένα των ειδών όπως αυτά περιγράφονται στην υπ΄ αριθ. 1/2023 μελέτη της Δ/νσης Πολιτισμού – Αθλητισμού & Παιδείας

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

επιστροφή στην κορυφή