Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθεια βασικού εξοπλισμού, για τις ευρύτερες ανάγκες του εξοπλισμού γραφείου και των δράσεων δημοσιότητας του προγράμματος: «Συνέχιση Λειτουργίας Δ.Κ.Κ. (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά)

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια βασικού εξοπλισμού, για τις ευρύτερες ανάγκες του εξοπλισμού γραφείου και των δράσεων δημοσιότητας του προγράμματος με τίτλο: «Συνέχιση Λειτουργίας Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά) Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας».

Παρακαλούμε όπως υποβάλλεται προσφορά μόνο για την ΟΜΑΔΑ Δ και ΟΜΑΔΑ ΣΤ της μελέτης, ύστερα από προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία που προβήκανε άγονες.

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η ενδεικτική δαπάνη για τις Ομάδες Δ & ΣΤ υπολογίζεται στο ποσό των 4.197,40 € συμπερ. Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6474.0008 με τίτλο «Υλοποίηση του προγράμματος "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΡΟΜΑ)"» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κριτήρια αποκλεισμού του αρ.73 του Ν4412/2016.
2. Τεχνική Προσφορά
3. Οικονομική προσφορά
Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό.

Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω έγγραφα:
α) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και
β) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (για συμμετοχή)

Το κριτήριο της επιλογής του αναδόχου είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται ανά ομάδα και υποέργο, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών της κάθε ομάδας δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών, τηλ. 213- 2074704 (Παναγιώτα Παπαδάκη).

Οι προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί σε κλειστό φάκελο στο κτίριο του Δημαρχείου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, στη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200- Κερατσίνι ΤΚ.18756, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου που βρίσκεται στο ισόγειο.

Σε περίπτωση αποστολής με courier ή συστημένου φακέλου, για να θεωρηθεί η προσφορά σας εμπρόθεσμη θα πρέπει να αποσταλεί το αποδεικτικό αποστολής με email στην παρακάτω διεύθυνση: ώστε η υπηρεσία να αναμένει την παραλαβή του φακέλου, για να διαπιστώσει το εμπρόθεσμό της.

Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη μέχρι και την Δευτέρα 03/06/2024 στις 14:00 μμ.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.

επιστροφή στην κορυφή