Κείμενο
Από
Έως

Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Κερατσίνι,    07/05/2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                        Αριθ. Πρωτ.:    13683        

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών                                                      

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι                          

Ταχ. Κωδ.: 18756                                                                        

Πληροφορίες: Αικατερίνη Διαβολάκη                                   

Τηλέφωνο: 213.2074703 – FAX 210.4633375        

             

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

 

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 198.400,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

  • Υπό προμήθεια είδη - ποσότητες:

Α) Έτοιμο Σκυρόδεμα C 16/20 - CPV: 44114100-3 – Ποσότητα: 1.280 m3

    Β) Έτοιμο Σκυρόδεμα C 20/25 - CPV: 44114100-3 – Ποσότητα:    800 m3

  • Κατανομή σε τμήματα: Όχι
  • Συνολικός προϋπολογισμός:

160.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

38.400,00 € Φ.Π.Α. (24%)

198.400,00 € συνολικός προϋπολογισμός

  • Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α., ήτοι 200,00 ευρώ
  • Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών (κα Αικατερίνη Διαβολάκη) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074699 – 213.2074703, e-mail: κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr)
  • Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Σάββατο 09 Μαϊου 2020 και ώρα 11.00 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 25 Μαϊου 2020 και ώρα 11.00 π.μ.

  • Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
  • Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών ή κατασκευαστούν που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
  • Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Φεστιβάλ στη θάλασσα

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

BannerSVAK

DigitalRequest