Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Δημόσια γνωστοποίηση για πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικού συμβούλου Δημάρχου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 26/05/2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15704

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Γνωστοποιεί ότι : Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143) και 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ενδιαφέρεται να προβεί στην πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης ενός (1) ειδικού συμβούλου Δημάρχου, πτυχιούχου Α.Ε.Ι. Αρχιτέκτονα Μηχανικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Το αντικείμενο των καθηκόντων που θα ασκεί είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά στο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη, για θέματα Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης που άπτονται στους τομείς των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα για ζητήματα βιοκλιματικού σχεδιασμού αστικών δομών.

Το έργο του θα είναι επιτελικό και δεν θα έχει αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής. Επίσης, δεν θα παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του θα έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου  θα προσληφθεί.

Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται:

α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).  

β) Κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.  

γ) Αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και εμπειρία σε θέματα διαμόρφωσης και ανάπτυξης περιβάλλοντος χώρου, αστικού σχεδιασμού και ειδικότερα βιοκλιματικού σχεδιασμού αστικών δομών.

δ) Να έχει καλή γνώση ξένης γλώσσας.

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου.

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ολοκληρωθεί με διμερή υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου.

Η σύμβαση εργασίας λύεται με την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την παρέλευση είκοσι (20) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου προσλήφθηκε, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του τη συγκατάθεση για τη διατήρησή του.

Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή αποδοχή της παραίτησης, ενεργείται αζημίως για τον Δήμο με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συμβούλου ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσης γνωστοποίησης μαζί με βιογραφικό σημείωμα και τα αποδεικτικά της ειδικότητας και των προσόντων τους. Θα υποβάλλουν επίσης και υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού του Ν. 3584/2007.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ.2132074-641.

επιστροφή στην κορυφή