Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, θα προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε δύο (2) Παιδιάτρους, για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών – Παιδικών Σταθμών του, για  χρονικό διάστημα (9) μηνών.

Ενδεικτικός Συνολικός Προϋπολογισμός: 9.840,00 ευρώ, ήτοι:

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

24

9

216

40,00€

24

50€

9.840,00€

 

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με:

  1. Του Ν.4281/2014
  2. Τις ισχύουσες διατάξεις του Π. Δ. 28/80 (ΦΕΚ Α’ 11) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.».
  3. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3463/2006
  4. Του Ν.3852/2010

 

Κριτήριο επιλογής: Η χαμηλότερη τιμή στο συνολικό κόστος.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους Ιατρούς, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη Μελέτη του Δήμου, μέχρι την Παρασκευή 20/3/2015  στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας (Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι , 2ος όροφος).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο, την προσφορά τους μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής
  2. Ειδικότητα Παιδιάτρου
  3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνουν:

Α. ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων που αναφέρονται στην σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών  και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Β.  ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης (σε περίπτωση επιχείρησης) και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των ΟΤΑ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (Τηλ. 213 2074702) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της μελέτης και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, σε ηλεκτρονική μορφή, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου.

 

                                                               Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                  

ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ

επιστροφή στην κορυφή