Κείμενο
Από
Έως

Ετήσια παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζομένους του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και αξιολόγησης των προσφορών με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά, με απ' ευθείας ανάθεση,  σύμφωνα με τις διατάξεις:

  1. Του Ν.4281/2014
  2. Τις ισχύουσες διατάξεις του Π. Δ. 28/80 (ΦΕΚ Α’ 11) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.».
  3. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3463/2006
  4. Του Ν.3852/2010
    1. Του Ν. 3850/2010 (Φ.Ε.Κ. 84/τ.Α/2010) με τον οποίο κυρώθηκε ο κώδικας νόμων για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων.
    2. Τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ. 177/Α/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων».

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

1

«Ετήσια παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζομένους του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας»

 

 

8.170,20 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Προσφορές γίνονται δεκτές ως και τις 20 Μαρτίου 2015 ημέρα Παρασκευή  στο Τμήμα Προμηθειών  του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, 2ο όροφο του κτιρίου, Ελ. Βενιζέλου 200.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά της σχετικής μελέτης που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικών.

Οι προσφορές θα υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπρόσωπους τους και θα υποβάλλονται σε φάκελο καλά σφραγισμένο .

Μαζί με την προσφορά τους οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνουν:

Α. ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων που αναφέρονται στην σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών: «Ετήσια παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας  για τους εργαζομένους του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Β.  ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης (σε περίπτωση επιχείρησης) και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των ΟΤΑ.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα σχετικά πιστοποιητικά αναφορικά με τα προσόντα του Γιατρού Εργασίας όπως αυτά ορίζονται στην μελέτη (Τεχνικές Προδιαγραφές - Β. Προσόντα Γιατρού Εργασίας).

  • Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (Τηλ. 213 2074702) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  • Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της μελέτης και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, σε ηλεκτρονική μορφή, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου.

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Φεστιβάλ στη θάλασσα

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας