Κείμενο
Από
Έως

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 3/9/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  34656

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Δ. ΔΑΪΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2074-639

Email: prosopiko@keratsini.gr

                                                                        

                                                                                                                                                    

            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ  ΔΥΟ (2) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

 

                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α ) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει.
  2. Την με αριθμ. οικ. 69064/3-11-2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2508/Β΄/20-11-2015), με θέμα την άσκηση υποψηφίων Δικηγόρων  στο Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

Όσες/ους  υποψήφιες/ους Δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος  της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών , στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας  του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας, να υποβάλουν την αίτησή τους  , στο Πρωτόκολλο του Δήμου, εντός δέκα (10)  ημερών  από την επομένη της ανάρτησης  της παρούσας Πρόσκλησης  στην ιστοσελίδα του Δήμου και τη δημοσίευσή της, ήτοι  από  6/9/2018 έως και 15/9/2018.                                                  

                  

  Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το χρονικό διάστημα άσκησης των υποψηφίων Δικηγόρων στο Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας (6 μήνες), θα ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου 2018 και θα λήξει στις 31 Μαρτίου 2019, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της παράτασης αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 τού άρθρου 13 του Ν. 4194/2013. Η πρόσκληση αφορά σε δύο (2) ασκούμενους Δικηγόρους. Ωράριο της ημερήσιας  απασχόλησης των ασκούμενων Δικηγόρων ορίζονται οκτώ (8) ώρες ημερησίως και αναλόγως των αναγκών της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης  και ελέγχου του παρουσιολογίου  είναι ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας του Δήμου. Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και θα καταβάλλεται  στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι Δικηγόροι πρέπει να μη συμπληρώνουν  το προβλεπόμενο 18μηνο  της άσκησης  πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας  άσκησης στον Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας και να είναι εγγεγραμμένοι ως ασκούμενοι σε Δικηγορικό Σύλλογο ή να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη σχετική εγγραφή και εφόσον επιλεγούν, να εγγράφονται, ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στον Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας.

Κατά την υποβολή της αίτησής τους , οι υποψήφιοι συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν:

α) τα στοιχεία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας,

β) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),

γ) τον αριθμό μητρώου ασκούμενου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι  ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν  τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο και, εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους,

δ) ότι δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους, πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας,

ε) ότι αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν και δεν συντρέχει  έκτακτος λόγος που να δικαιολογεί την αποποίησή της.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών.

 Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ανταποκριθούν, όσο το δυνατόν καλύτερα στις  ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας, επιθυμητό θα ήταν   να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα και βασικές λειτουργίες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

                                       

                                          Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

                                                                                   

            Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων  υπερβούν  τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή  θα γίνει με δημόσια κλήρωση  παρουσία τους, η οποία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Κερατσινίου- Δραπετσώνας και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                    Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

            Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ασκούμενων Δικηγόρων  στο Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας με συνημμένα τα λοιπά δικαιολογητικά, υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο εγγράφως  στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας, εντός δέκα (10) ημερολογιακών  ημερών  από την επόμενη  της ανάρτησης  της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης  στην ιστοσελίδα του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. 

  Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ταχυδρομικώς εφόσον η αποστολή  της εντός της ανωτέρω προθεσμίας (6/9/2018 έως 15/9/2018) αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή άλλο αποδεικτικό μέσο.

            Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας στο τηλέφωνο 213-2074-639, υπεύθυνη Δάιου Δέσποινα.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 6/9/2018 ΕΩΣ 15/9/2018

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας