Κείμενο
Από
Έως

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, άνω των ορίων, για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για χρονικό διάστημα 2 ετών

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας,

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 2.475.065,90  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%).

  1. Υπό προμήθεια είδη

ΟΜΑΔΑ Α. Είδη Παντοπωλείου -Είδη με Φ.Π.Α. 13% CPV: 15800000-6

ΟΜΑΔΑ Β. Κατεψυγμένα είδη -Είδη με Φ.Π.Α. 13% CPV: 15800000-6

ΟΜΑΔΑ Γ. Είδη Ελαιολάδου -Είδη με Φ.Π.Α. 13% CPV: 15411110-6

ΟΜΑΔΑ Δ. Είδη Κρεοπωλείου -Είδη με Φ.Π.Α. 13% CPV: 15110000-2

ΟΜΑΔΑ Ε. Είδη Οπωροπωλείου -Είδη με Φ.Π.Α. 13% CPV: 15300000-1

ΟΜΑΔΑ ΣΤ.1 Είδη Αρτοποιείου - Ζαχαροπλαστικής - Είδη με Φ.Π.Α. 13% CPV: 15810000-9

ΟΜΑΔΑ ΣΤ.2 Είδη Αρτοποιείου - Ζαχαροπλαστικής - Είδη  με Φ.Π.Α. 13% CPV: 15812000-3

  1. Κατανομή σε τμήματα: ΝΑΙ
  2. Συνολικός προϋπολογισμός:

2.190.323,80  € χωρίς Φ.Π.Α.

284.742,10 € Φ.Π.Α. (13%)

2.475.065,90  € συνολικός προϋπολογισμός

  1. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α., ήτοι 806,47 ευρώ
  2. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών (κ. Παρασκευή Λεμοντζόγλου & κ. Νέλλη Τσερεντζούλια) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074701 – 213.2074702 – 213.2074699 , e-mail: και   κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr)
  3. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ: Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 13 Μάϊου 2022 και ώρα 11.00 π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 14  Ιουνίου  2022 και ώρα 11.00 π.μ.

  1. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών ή κατασκευαστούν που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
  3. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

10. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη   του διαγωνισμού.

11.  Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 06/05/2022

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας