Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ανοιχτός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προμήθεια πέντε (5) καινούργιων φορτηγών οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνους με ανατροπή.

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας,

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την προμήθεια ΠΕΝΤΕ (5) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΩΣ  3,5 ΤΟΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 280.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756, Κερατσίνι, Τηλέφωνο: 213.2074755   

 1. Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ»
 2. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας
 3. Υπό προμήθεια είδη:

       Καινούργια φορτηγά οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους (Τεμάχια 5) Ενδεικτικού προϋπολογισμού 225.806,45 € (πλέον ΦΠΑ 24%) – CPV: 34134200-7

     5.   Κατανομή σε τμήματα: Όχι

 1. Συνολικός προϋπολογισμός:

      225.806,45 € χωρίς Φ.Π.Α.

        54.193,55 € Φ.Π.Α. (24%)

      280.000,00 € συνολικός προϋπολογισμός

7.  Διάρκεια σύμβασης: H σύμβαση θα διαρκέσει τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της 

 1. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 4.516,13 €.
 2. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι του Δήμου.
 3. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών (κ. Παναγιώτης Τζούλιας) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074755 – 213.2074699 e-mail: κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη διεύθυνση: keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr ).
 4. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ: Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.
 5. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 12/05/2022
 6. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

Ο Δήμαρχος
Χρήστος Βρεττάκος

επιστροφή στην κορυφή